Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính

Văn bản cải cách hành chính

Nghị quyết 76/NQ-CP 2021 ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

Ban hành: 01-11-2021 | Hiệu lực: 11-11-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Chỉ thị 23/CT-TTG ngày 02 tháng 09 năm 2021 của Chính phủ.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Ban hành: 02-09-2021 | Hiệu lực: 02-09-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Nghị định 68/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ

Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Ban hành: 15-07-2021 | Hiệu lực: 15-07-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Nghị quyết 75/NQ-CP ngày 14 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ

Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Ban hành: 14-07-2021 | Hiệu lực: 14-07-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Quyết định 798/QĐ-BNV ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Quyết định 798/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ban hành: 08-07-2021 | Hiệu lực: 08-07-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Quyết định 779/QĐ-BNV ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Quyết định 779/QĐ-BNV năm 2021 về quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ban hành: 29-06-2021 | Hiệu lực: 29-06-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2021 của thành phố Hà Nội

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 14-06-2021 | Hiệu lực: 14-06-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội

Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội

Ban hành: 11-06-2021 | Hiệu lực: 11-06-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Quyết định 433/QĐ-BNV ngày 28 tháng 03 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Ban hành: 28-03-2021 | Hiệu lực: 28-03-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Quyết định 103/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La

Quyết định 103/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

Ban hành: 20-01-2021 | Hiệu lực: 20-01-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 06 năm 2020 của Ban Bí thư

Kết luận 80-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ban hành: 20-06-2020 | Hiệu lực: 20-06-2020

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư

Thông báo Kết luận 50-TB/TW năm 2018 về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ban hành: 17-07-2018 | Hiệu lực: 17-07-2018

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Nghị quyết số 17-NQ/TW về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

Ban hành: 01-08-2007 | Hiệu lực: 01-08-2007

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF