Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính > Văn bản của tỉnh, thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố về “Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương; trọng tâm công tác CCHC của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước thuộc Thành phố trong giải quyết công việc, giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

- Tạo cơ hội cho mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác CCHC; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể; vận động các lực lượng quần chúng nhân dân cổ vũ, động viên, đóng góp ý kiến, hợp tác, tuân thủ, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Thành phố.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện tại 100% các sở, cơ quan tương đương sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn (các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố); được cụ thể hóa tại Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC hàng năm của Thành phố và cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan Trung ương, các Chương trình, Kế hoạch của Thành phố về CCHC giai đoạn 2021 - 2025, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC được tổ chức hiệu quả, thiết thực, kịp thời, thường xuyên; hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú, thân thiện, phù hợp với nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng khu vực, địa bàn, các nhóm đối tượng, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả; nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, đơn giản, dễ hiểu, có tính định hướng dư luận.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Quan điểm, chỉ đạo của Đảng; chính sách, quy định của nhà nước về CCHC

- Quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; Chương trình tổng thể về CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ; các Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch, Chỉ thị... và các văn bản liên quan đến công tác CCHC do Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương ban hành.

- Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố; các Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch, Chỉ thị, các văn bản liên quan đến công tác CCHC trong giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm của Thành phố.

- Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng; văn bản triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhiệm vụ nâng cao Chỉ số CCHC (PARINDEX) và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SEPAS) của mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm theo 6 nội dung của công tác CCHC giai đoạn 2021 -2025

a) Cải cách thể chế

- Tham gia (ở cấp độ địa phương): xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ đầy đủ, đồng bộ trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp với thực tiễn của Thành phố. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố, cụ thể hóa các quy định của Trung ương để triển khai thực hiện thành công thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; thí điểm cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù của Thủ đô.

b) Cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát, thống kê, đơn giản hóa TTHC, đơn giản hóa các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.

- Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không phân theo địa giới hành chính.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu của Thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia; giải quyết TTHC gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết TTHC.

c) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

- Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, sắp xếp giảm tối đa các ban quản lý dự án, các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách. Nghiên cứu thí điểm các mô hình tổ chức mới đảm bảo tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn của Thủ đô.

- Thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là các lĩnh vực: y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông.

- Đẩy mạnh chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, sang công ty cổ phần; thí điểm xây dựng trường phổ thông liên cấp công lập, chú trọng thành lập các trường ngoài công lập ở những đơn vị đủ điều kiện.

- Nghiên cứu thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

d) Cải cách chế độ công vụ

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo kết quả đầu ra; cập nhật kiến thức liên quan đến kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng tham mưu, kỹ năng xử lý tình huống, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhóm đối tượng học viên làm công tác tham mưu về tổ chức cán bộ, lãnh đạo cấp xã.

- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

- Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng theo hướng xác định rõ kết quả đầu ra.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm.

e) Cải cách tài chính công

- Thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện cơ cấu, chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Thành phố; tiếp tục quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo hướng tăng cường tính tự chủ của doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả và theo quy định của pháp luật.

- Từng bước cơ cấu lại thu ngân sách của Thành phố theo hướng bền vững, tăng thu từ khu vực sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản công; tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; tiếp tục rà soát, cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường thanh tra, giám sát và công khai minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

f) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử Chính phủ số

- Phát triển hạ tầng số, hạ tầng CNTT, hạ tầng dữ liệu,... kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, phục vụ triển khai Chính quyền điện tử, xây dựng Chính quyền số, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng Thành phố thông minh.

- Phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ; dữ liệu nội bộ; nền tảng, hệ thống nội bộ nhằm đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; giảm chi phí và thời gian xử lý công việc.

- Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Thành phố và tăng tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện kết nối thành công với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

3. Tuyên truyền kết quả CCHC của Thành phố.

a) Thông tin đầy đủ, liên tục quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác CCHC của Thành phố; các kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Thành phố trên các lĩnh vực; kết quả thực hiện các Chương trình, kế hoạch, Đề án, dự án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2025, kết quả hàng năm, kết quả từng hoạt động về CCHC. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ về CCHC của ngành, địa phương, đơn vị.

b) Thông tin đầy đủ kết quả các Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SEPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT) và các chỉ số khác đo lường tính hiệu quả của hoạt động chính quyền Thành phố. Thông tin kết quả các chỉ số đánh giá, kết quả xếp loại thi đua của các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

c) Thông tin, tuyên truyền các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong CCHC; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố; các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác CCHC.

d) Thông tin và xây dựng các kênh thông tin để tiếp nhận các ý kiến đề xuất, góp ý, phát hiện, hiến kế...của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân đối với Thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác CCHC; phản ánh của người dân đối với công tác CCHC của Thành phố và những kết quả khắc phục, xử lý các vấn đề người dân, dư luận bức xúc; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp và kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân đối với chính quyền.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, báo chí, đài phát thanh, đài truyền thanh); tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, các website của cơ quan, đơn vị, trên các trang mạng xã hội, trên các nền tảng ứng dụng kỹ thuật số, trên Bản tin điện tử về CCHC của Chính phủ,...

2. Tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, cuộc họp, giao ban... đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; thông qua sinh hoạt các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, hội xã hội tự nguyện tới hội viên và quần chúng nhân dân; thông qua đội ngũ cộng tác viên, người thân trong gia đình.

3. Tuyên truyền trực quan: tài liệu, sách, tranh ảnh, tờ rơi, sổ tay; panô, áp phích, khẩu hiệu, biển hiệu; bảng thông báo, bảng công khai,bảng tin công cộng tại trụ sở các cơ quan nhà nước; bản tin và các ấn phẩm của cơ quan, đơn vị; bảng tin, màn hình điện tử tại các cụm dân cư, tổ dân phố, tòa nhà chung cư... Chủ động, kịp thời niêm yết tại trụ sở, đăng tải đầy đủ các TTHC tại Cổng thông tin điện tử.

4. Thông qua các hoạt động truyền thông tương tác, cùng tham gia: các sự kiện, mít tinh, cổ động, các cuộc thi tìm hiểu, trao đổi, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, tiếp xúc cử tri, ... phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tổ chức các cuộc thi viết trên báo chí; tổ chức các hội thi, hội diễn cho tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở... về CCHC

5. Nghiêm túc thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí về công tác CCHC của Thành phố, cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Là cơ quan chủ trì tham mưu giúp UBND Thành phố trong công tác triển khai Kế hoạch này; tham mưu Kế hoạch hằng năm của UBND Thành phố; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, trong đó lồng ghép nội dung CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Tham mưu công tác kiểm tra,công tác khen thưởng việc thực hiện Kế hoạch này gắn với công tác kiểm tra và công tác khen thưởng chung về CCHC.

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch gắn với báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC của UBND Thành phố. Tham mưu Báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền CCHC của thành phố Hà Nội định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương.

- Phối hợp các cơ quan liên quan để cung cấp nội dung, thông tin tuyên truyền về CCHC; chịu trách nhiệm về nội dung CCHC tại các Hội nghị thông tin báo chí của Thành phố định kỳ 1 quý/lần.

- Đầu mối phối hợp thực hiện tuyên truyền về công tác CCHC của Thành phố trên Bản tin điện tử về CCHC của Chính phủ, Website của Sở Nội vụ; chuyển Bản tin điện tử về CCHC của Chính phủ tới các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Thành phố; cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố thông tin, tuyên truyền công tác CCHC. Phối hợp Sở Nội vụ thông tin, tuyên truyền về CCHC thành phố Hà Nội với nội dung và hình thức phù hợp.

- Tập huấn, bồi dưỡng phóng viên báo chí, người làm công tác thông tin cơ sở về kỹ năng thông tin, tuyên truyền CCHC.

- Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các hình thức tuyên truyền hiệu quả.

- Tham mưu tăng cường sử dụng mạng xã hội để tương tác với tổ chức, công dân, truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của chính quyền Thành phố cũng như thông tin, tuyên truyền những đóng góp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thông tin báo chí đính kỳ về kết quả và giải pháp thực hiện CCHC trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện có hiệu quả kênh tiếp nhận, xử lý, phản hồi các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố (https://hanoi.gov.vn).

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan về CCHC trên địa bàn Thành phố. Đề xuất các chương trình, phương án truyền truyền trực quan về CCHC hàng năm và các kỳ cuộc, gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động các nội dung, nhiệm vụ khác do Thành phố giao.

- Tổ chức, lồng ghép các nội dung về CCHC thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, liên hoan sân khấu không chuyên, văn nghệ quần chúng và sân khấu, ca múa nhạc chuyên nghiệp.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về CCHC gắn với các nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” và các quy tắc ứng xử của Thành phố.

4. Văn phòng UBND Thành phố

- Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Hà Nội hàng năm.

- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn) hồi đáp kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội.

5. Sở Tư pháp

Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố thực hiện tuyên truyền về CCHC lồng ghép với các nội dung, hoạt động tại Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố hàng năm.

6. Các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, chủ động xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về CCHC hoặc lồng ghép trong Kế hoạch CCHC hằng năm; tổ chức thực hiện tuyên truyền CCHC trong tổng thể nhiệm vụ CCHC của Thành phố và cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, các cơ quan báo chí để tuyên truyền về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành theo quy định.

- Thường xuyên nắm bắt ý kiến, kiến nghị, phản hồi của công dân, doanh nghiệp về công tác CCHC của Thành phố, kịp thời tổng hợp gửi Sở Nội vụ để báo cáo UBND Thành phố.

- Định kỳ báo cáo kết quả thông tin, tuyên truyền về CCHC của cơ quan, địa phương, đơn vị và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, lồng ghép trong Báo cáo CCHC của cơ quan, đơn vị hàng quý, 6 tháng, cuối năm; gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Các đơn vị được giao chủ trì các nội dung cụ thể (Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố) có trách nhiệm chủ động tham mưu, đề xuất, theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tổng hợp, xây dựng báo cáo chuyên đề về kết quả đối với các nhiệm vụ được giao, gửi UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước 15/6/2021 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước 15/12/2021 (đối với báo cáo năm).

7. Đề nghị Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Đưa nội dung chương trình Kế hoạch CCHC lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các buổi sinh hoạt chuyên đề của các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Trường và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị xã.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên (Liên đoàn Lao động Thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, Hội LHPNVN Thành phố, Hội Cựu Chiến binh Thành phố)

Tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác CCHC của Thành phố, vận động hội viên và nhân dân ủng hộ, tích cực phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính, tăng cường lấy ý kiến người dân đối với việc xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

9. Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội

Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương có chương trình phối hợp công tác với thành phố Hà Nội tăng cường thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ CCHC của thành phố Hà Nội, các mô hình mới hiệu quả, gương cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, tình hình triển khai, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố.

Các cơ quan báo chí, truyền hình, tạp chí, tập san...của thành phố Hà Nội xây dựng và tăng cường chuyên trang, chuyên mục về CCHC với nội dung phù hợp với đối tượng tuyên truyền; chủ động tham mưu, đề xuất với Thành phố tổ chức các cuộc thi viết, các diễn đàn, tọa đàm, bình chọn liên quan nội dung CCHC trên địa bàn Thành phố.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thiết lập và duy trì mỗi tuần ít nhất một lần chuyên mục phát sóng về CCHC, thời lượng ít nhất 15 phút vào thời điểm có nhiều người theo dõi.

V. KINH PHÍ

Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025. Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các chuyên đề nội dung được giao chủ trì chủ động tham mưu, đề xuất; triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ; để báo cáo
- Bộ Thông tin và Truyền thông; để báo cáo
- Thường trực Thành ủy; để báo cáo
- Chủ tịch UBND TP; để báo cáo
- Thường trực HĐND TP; để báo cáo
- Các Phó Chủ tịch UBND TP; để phối hợp
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; để phối hợp
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; để phối hợp
- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong; để phối hợp
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Báo Nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Tạp chí Cộng sản, Cổng TTĐT Chính phủ, Báo QĐND, Hà Nội mới, Kinh tế
Đô thị, Đài PTTH HN, Cổng GTĐT HN, ANTĐ;
- VP
UB: CVP, Các PCVP, KGVX, KSTTHC, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, NC, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

 

 

Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2021 của thành phố Hà Nội

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Số hiệu 145/KH-UBND Loại văn bản Văn bản của tỉnh, thành phố
Ngày ban hành 14-06-2021 Ngày hiệu lực 14-06-2021
Tình trạng Còn hiệu lực Văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ Xem văn bản