Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính > Văn bản của Đảng

Văn bản cải cách hành chính
Văn bản của Đảng

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 06 năm 2020 của Ban Bí thư

Kết luận 80-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ban hành: 20-06-2020 | Hiệu lực: 20-06-2020

Xem văn bản Xem PDF

Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư

Thông báo Kết luận 50-TB/TW năm 2018 về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ban hành: 17-07-2018 | Hiệu lực: 17-07-2018

Xem văn bản Xem PDF

Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Nghị quyết số 17-NQ/TW về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

Ban hành: 01-08-2007 | Hiệu lực: 01-08-2007

Xem văn bản Xem PDF