Trang chủ > Xin ý kiến người dân

Xin ý kiến người dân
Văn bản đang được xin ý kiến
Xin ý kiến về Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành lưu trữ

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Thời hạn: Từ 05-05-2021 đến 12-07-2022

Gửi ý kiến Xem các góp ý

Văn bản đã được xin ý kiến
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” và dự thảo Chiến lược Quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài là bộ phận rất quan trọng trong Chiến lược cán bộ của Đảng. Xây dựng tổ chức thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài phải tuân thủ đường lối, chính sách cán bộ của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

Thông tư này hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là bộ, ngành, địa phương)

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Xem các góp ý