Trang chủ > Xin ý kiến người dân > Văn bản đã được xin ý kiến

Xin ý kiến người dân
Văn bản đã được xin ý kiến

Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Các góp ý