Trang chủ > Xin ý kiến người dân > Văn bản đã được xin ý kiến

Xin ý kiến người dân
Văn bản đã được xin ý kiến

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Các góp ý