Trang chủ > Xin ý kiến người dân > Văn bản đã được xin ý kiến

Xin ý kiến người dân
Văn bản đã được xin ý kiến
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” và dự thảo Chiến lược Quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài là bộ phận rất quan trọng trong Chiến lược cán bộ của Đảng. Xây dựng tổ chức thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài phải tuân thủ đường lối, chính sách cán bộ của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

Thông tư này hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là bộ, ngành, địa phương)

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Xem các góp ý